bulletОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"


Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
Агенция по заетостта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Хотелски комплекс Сливен работи по проект:

1. "Повишаване на професионалната квалификация на служителите на "Сливен турист - 2006" ООД, гр. Сливен" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Квалификационни услуги и обучения за заети лица", приоритетно направление;

2 "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", Област на интервенция;

2.1: "Подобряване на адаптивността на заетите лица";

Договор N ESF-2101-02.09004 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-20013 на Европейски социален фонд.

Партньор по проекта е СНЦ "Бизнес център/ Бизнес инкубатор - Сливен"

Екипът за организация и управление на проекта е следният:

Теодора Тодорова Маринова – Ръководител проект

Янко Тодоров Марков – Счетоводител

Станислава Иванова Шекерова – Координатор проект

Стамо Стоянов Йовчев – Ръководител "Обучение"

Продължителността на проекта е 6 месеца.

Проектът "Повишаване на професионалната квалификация на служителите на "Сливен турист- 2006" ООД гр. Сливен", в партньорство със СНЦ "Бизнес център/ Бизнес инкубатор - Сливен" има за цел да допринесе за повишаване на производителността на труда, качеството на човешките ресурси и адаптивността на заетите в България чрез насърчаване на инвестициите в човешкият капитал и включване на заетите в курсове за подобряване на тяхната професионална квалификация.

В обучението участват 33 лица, от които:

  • 11 души в специалност "Обслужване на заведения в общественото хранене", професия: "Сервитьор - барман";
  • 7 души в специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", професия "Администратор";
  • 7 души в специалност "Хотелиерство", професия "Камериер";
  • 8 души в специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия " Готвач"

Изпитът на курсистите от специалност "Хотелиерство", професия "Камериер" се проведе на 11.08.2008г.

Изпитът на курсистите от специалност "Обслужване на заведения в общественото хранене", професия: "Сервитьор - барман" се проведе на 08.09.2008г.

Изпитът на курсистите от специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач" се проведе на 14.09.2008г.

Изпитът на курсистите от специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", професия "Администратор" се проведе на 15.09.2008г.

В резултат на проведеното обучение и положените изпити имаме издадени от Обучаващата организация 32 броя удостоверения за професионална квалификация и съответно 32-ма служители с повишена квалификация, повишена производителност на труда и по-високо качество на човешките ресурси.


 

Copyright © Хотел - ресторант СЛИВЕН | Изграден от Sliven.NET